Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

logo-ava.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2023

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ.
Ngày 07 tháng 3 năm 2024.

logo-ava.jpg
Công bố thông tin bất thường

Về việc bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).
Ngày 24 tháng 10 năm 2023.

logo-ava.jpg
Công bố thông tin bất thường

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.
Ngày 18 tháng 8 năm 2023.

logo-ava.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 26 Tháng 7 năm 2023.

logo-ava.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 25 Tháng 7 năm 2023.

logo-ava.jpg
Công bố thông tin bất thường

Về việc cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.
Ngày 14 tháng 6 năm 2023.

logoavata.jpg
Trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.
Ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2022

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ.
Ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 30 Tháng 7 năm 2022.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 08 tháng 02 năm 2022.