Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

logoavata.jpg
Trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.
Ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2022

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ.
Ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 30 Tháng 7 năm 2022.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 08 tháng 02 năm 2022.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 29 Tháng 7 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 23 Tháng 7 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 - 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 30 Tháng 6 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 02 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 31 Tháng 7 năm 2020.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 - 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 3 năm 2020.