Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 - 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 3 năm 2019.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công bố thông tin về Kế hoạch Sản xuất Kinh Doanh và Đầu tư Phát triển năm 2018 của Công ty FOSCO.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Logo_Fosco.jpg
Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2017

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) xin gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2017

Logo_Fosco.jpg
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.