Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người quản lý.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính 2016

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin về sử dụng lao động, chế độ tiền lương hàng tháng năm 2016

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

MakeThumbnail-(4).jpg
Công bố thông tin tài chính 2015

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2015

IcoNews.png
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 2013

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ