Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 2013

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ