Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2022

 

- Báo cáo tài chính tóm tắt - 6 tháng đầu của năm 2022.

- Báo cáo tài chính giữa niên độ - 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Các bài viết khác

Lượt xem: 916