Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin bất thường

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2023

 

- Về việc bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài.

Các bài viết khác

Lượt xem: 437