Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 - 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 30 Tháng 6 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 02 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 31 Tháng 7 năm 2020.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 - 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 3 năm 2020.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 10/2/2020

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 30 Tháng 7 năm 2019.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 - 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 24 Tháng 6 năm 2019.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 - 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 3 năm 2019.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công bố thông tin về Kế hoạch Sản xuất Kinh Doanh và Đầu tư Phát triển năm 2018 của Công ty FOSCO.