Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 08 tháng 02 năm 2022.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 29 Tháng 7 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 23 Tháng 7 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 - 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.
Ngày 30 Tháng 6 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 02 năm 2021.

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 31 Tháng 7 năm 2020.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 - 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Tháng 3 năm 2020.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin tài chính năm 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 10/2/2020

Logo_AVATA.jpg
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.
Ngày 30 Tháng 7 năm 2019.

Logo_AVATA.jpg
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 - 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.
Ngày 24 Tháng 6 năm 2019.