Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính năm 2023

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2024

 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Các bài viết khác

Lượt xem: 15