Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính 2016

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2017

- Báo cáo kiểm toán năm 2016.

- Báo Phụ lục X báo cáo chế độ, tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2167