Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2014
 
 
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014

Các bài viết khác

Lượt xem: 2062