Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin về sử dụng lao động, chế độ tiền lương hàng tháng năm 2016

Công bố thông tin về sử dụng lao động, chế độ tiền lương hàng tháng năm 2016 theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

Tháng 01/2016.
Tháng 02/2016.
Tháng 03/2016.
Tháng 04/2016.
Tháng 05/2016.
Tháng 06/2016.
Tháng 07/2016.
Tháng 08/2016.
Tháng 09/2016.
Tháng 10/2016.
Tháng 11/2016.
Tháng 12/2016.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2209