Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

BIỂU MẨU CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
6 Tháng đầu năm 2014
 
I. CÁC THÔNG TIN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG KỲ (6 tháng đầu năm 2014):
     - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014: Phần 01Phần 02Phần 03.
     - Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2014.
     - Báo cáo tình hình bảo toàn vốn và phát triển vốn 6 tháng đầu năm 2014.
 
II. CÁC THÔNG TIN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG:
     - Nghị quyết về thông qua quyết toán Quỹ Tiền lương Đơn giá thực hiện của người lao động, Quỹ Lương lao động người nước ngoài làm việc tại Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế FOSCO, Quỹ lương lao động người Việt Nam làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Nhật năm 2013.
     - Nghị quyết  về thông qua quyết toán Quỹ Tiền lương thực hiện của Viên chức Quản lý năm 2013.
     - Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2014.


Các bài viết khác

Lượt xem: 1993