Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

BIỂU MẨU CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2014

I. CÁC THÔNG TIN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG KỲ (2014):

       - Báo cáo kiểm toán năm 2014


Các bài viết khác

Lượt xem: 2382