Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 - 2020

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2019 - 2020

 

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.
- Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh Năm 2019 và 03 năm gần nhất.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1520