Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 - 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2019

 

- Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018.

- Biểu mẫu số 02 - Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

- Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên năm 2018.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên trong năm 2018.

- Biểu số 05 - Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên năm 2018.

- Phụ lục X - Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1729