Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyển dụng 
Các quy định về tiền lương, bảo hiểm, thuế thu nhập
Liên hệ với Trung tâm Cung ứng Lao động FOSCO

Lượt xem: 6569