Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

08563895_Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng tuần 52/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 51/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 50/2017:

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng tuần 48/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:

08563895_Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng tuần 47/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

08563895_Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng tuần 46/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

21390312_Logo_Fosco_thumbnail.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng Tuần 45/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: Chuyên viên thương mại cao cấp phòng Kinh tế (Mã số dự tuyển: STO) – 01 người  

Logo_Fosco.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng Tuần 42/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: 1. Nhân viên hỗ trợ phát triển thị trường (Mã số dự tuyển: MSS) – 01 người

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 38/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Quản lý đơn hàng (Mã số dự tuyển: MCD) – 01 người.
- Phiên dịch viên, trợ lý lãnh sự (Mã số dự tuyển: ADO) – 01 người.
- Chuyên viên thực hiện dự án (Mã số dự tuyển: ELE) – 01 người.
- Nhân viên thiết kế (Mã số dự tuyển: ESS) – 02 người.
- Nhân viên kiểm soát chất lượng (Mã số dự tuyển: QCS) – 01 người.
- Nhân viên giao nhận (Mã số dự tuyển: SAS) – 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 36/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Sinh viên thực tập tại Trung tâm Cung ứng Lao động – (Mã số dự tuyển: IHR) – 04 người.
- Nhân viên sản xuất, đóng gói cà phê– (Mã số dự tuyển: CMS) – 05 người.