Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 35/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Kỹ sư điện (Mã số dự tuyển: ELE) – 03 người.
- Nhân viên kỹ thuật điện (Mã số dự tuyển: EES) – 10 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 34/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Giám đốc hiện trường theo dự án (Mã số dự tuyển: SIM) – 01 người.
- Kỹ sư xây dựng theo dự án (Mã số dự tuyển: COE) – 01 người.
- Kỹ sư cơ điện (Mã số dự tuyển: ELE) – 01 người.
- Kỹ sư giám sát  an toàn công trình (Mã số dự tuyển: ESS) – 01 người.
- Trợ lý Giám đốc Marketing (Mã số dự tuyển: MAM) – 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 33/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên bán hàng (Mã số dự tuyển: SAS) - 01 người.
- Nhân viên điều phối (Mã số dự tuyển: PCS) – 01 người.
- Nhân viên hỗ trợ hiện trường (Mã số dự tuyển: FAS) – 06 người.
- Giám đốc phát triển  tổ chức từ thiện (Mã số dự tuyển: DED) – 1 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 32/2017 - Bổ sung

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Thực tập sinh cho dự án Cộng đồng của tổ chức SNG (Mã số dự tuyển:NGO1) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý dự án Bảo vệ trẻ em (Mã số dự tuyển:NGO2) - 01 người.
- Nhân viên thiết kế (Mã số dự tuyển: DES) – 01 người.
- Nhân viên in ấn (Mã số dự tuyển: PRS) – 03 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 32/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Sinh viên thực tập tại Trung tâm Cung ứng Lao động – (Mã số dự tuyển: IHR) – 05 người.
- Nhân viên Thư ký văn phòng (Mã số dự tuyển: ADE) - 03 người.
- Chuyên viên Phát triển kinh doanh - (Mã số dự tuyển: SAE) - 04 người.
- Nhân viên Kỹ thuật (Mã số dự tuyển: TEE) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 23/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trợ lý Hành chính/ Kế toán Tổ chức Phi CP- (Mã số dự tuyển: NGO) - 01 người:
- Điều phối viên chương trình Tổ chức Phi CP - (Mã số dự tuyển: NGO2) - 01 người
- Điều phối viên chương trình Tổ chức Phi CP - (Mã số dự tuyển: NGO3) - 01 người
- Nhân viên Thư ký văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - Số lượng 03 người
- Thợ Hàn  TIG/ MIG (Mã số dự tuyển: TEC) - Số lượng 05 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 22/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Chuyên viên Phát triển kinh doanh - (Mã số dự tuyển: SAE) - 02 người.
- Nhân viên Trợ lý   - (Mã số dự tuyển: ADE) - 02 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 21/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Cán bộ Chương trình Sốt rét tại Văn phòng CHAI (Sáng kiến tiếp cận Y tế Clinton) Việt Nam  - (Mã số dự tuyển: NGO1) - 01 người.
- Trợ lý chương trình tại Văn phòng CHAI (Sáng kiến tiếp cận Y tế Clinton) Việt Nam  - (Mã số dự tuyển: NGO) - 01 người.
- Nhân viên giúp việc nhà  - (Mã số dự tuyển: HE) - 01 người.
- Nhân viên bảo vệ nhà riêng- (Mã số dự tuyển: SG ) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 20/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Kế toán trưởng - (Mã số dự tuyển: AC) - 01 người.
- Nhân viên kỹ thuật - (Mã số dự tuyển: TE) - 01 người.
- Nhân viên giao hàng - (Mã số dự tuyển: SA) - 01 người.
- Nhân viên giám sát và nhập liệu - (Mã số dự tuyển:OI ) - 20 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 16/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên Trợ lý Chương trình Sốt rét tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã số dự tuyển:NGO) 01 người.
- Nhân viên Kinh doanh (Mã số dự tuyển: SE) - 01 người.
- Nhân viên văn phòng (Mã số dự tuyển: ADE) - Số lượng 02 người.
- Nhân viên Giám sát công trình (Mã số dự tuyển: CTE) - 02 người.