Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ


Mẫu số 01

BIỂU MẨU CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
6 Tháng đầu năm 2015
 
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
Báo cáo về sử dụng lao động, chế độ tiền lương tháng 01/2015.
Báo cáo về sử dụng lao động, chế độ tiền lương tháng 02/2015.
Báo cáo về sử dụng lao động, chế độ tiền lương tháng 03/2015.
Báo cáo về sử dụng lao động, chế độ tiền lương tháng 04/2015.
Báo cáo về sử dụng lao động, chế độ tiền lương tháng 05/2015.
Báo cáo về sử dụng lao động, chế độ tiền lương tháng 06/2015.

 

Các bài viết khác

Lượt xem: 2467