Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính 2013

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

BIỂU MẨU CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2013

I. CÁC THÔNG TIN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG KỲ (2013):

       - Báo cáo kiểm toán năm 2013
       - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013
       - Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2013 theo Thông tư 158/2013/TT-BTC

II. CÁC THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG:

   1. Tiền lương người lao động
        - Số lượng lao động: 235 người.
        - Tiền lương bình quân tháng: 15.905.644đ

   2. Tiền lương viên chức quản lý
        - Số lượng: 07 người.
        - Tiền lương bình quân tháng: 34.869.952đ


Các bài viết khác

Lượt xem: 2210