Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính 2015

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2016
 
- Báo cáo kiểm toán năm 2015: Phần 01Phần 02.
- Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Đầu tư Phát triển năm 2016: Phụ Lục IV.
- Báo cáo thực trạng Quản trị và Cơ cấu của Doanh nghiệp năm 2016: Phụ Lục VIII.
- Báo cáo Chế độ, Tiền lương, Tiền thưởng của Doanh nghiệp: Phụ Lục X.

Lượt xem: 2681