Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 - 2019

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2018 - 2019

 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 03 năm gần nhất.
- Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1862