Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2018

 

- QĐ 5950-QĐ-UBND Phê duyệt nội dung công bố thông tin về KH SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty FOSCO.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1759