Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2018

 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

- Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017.

- Biểu mẫu số 02 - Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

- Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên năm 2017.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên trong năm 2017.

- Biểu số 05 - Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên năm 2017.

- Biểu số 06 - Thống kê về các giao dịch với bên liên quan năm 2017.

- Phụ lục III Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty FOSCO.

- Phụ lục V - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất.

- Phụ lục X - Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

Các bài viết khác

Lượt xem: 1864