Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Văn phòng Công ty

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Văn phòng Công ty có chức năng tham mưu tổng hợp và giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện quản lý điều hành các hoạt động về hành chính, quản trị, tổ chức nhận sự, quỹ tiền lương, thi đua khen thưởng, pháp chế, lao động, công nghệ - thông tin và quỹ khoa học công nghệ của Công ty.
Tham mưu Tổng Giám đốc: xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Công ty; xây dựng và thực hiện công tác tổ chức nhân sự, lao động: quy hoạch, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm tập sự, miễn nhiệm, thuê, cách chức, tái bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Công ty; tuyển dụng, luân chuyển, điều động, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động hàng năm; thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng Quỹ khoa học công nghệ; quản lý và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Công ty; quản lý hệ thống mạng, hệ thống phần mềm công nghệ thông tin.

Liên hệ

Văn Phòng Công ty

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 5794 – (84 -28) 3824 5596

Fax: (84 -28) 3823 0439

Email: vanphong@fosco.vn

Một số hình ảnh

Lượt xem: 13483