Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2017

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) xin gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2017

Đính kèm phụ lục 1C - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2017 của công ty FOSCO theo quy định.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2426