Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 14/3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ TP quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và là báo cáo viên tại hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo TP qua các thời kỳ.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 259 điểm cầu; trong đó có 39 điểm cầu quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở, 220 điểm cầu kết nối đến phường, xã, thị trấn với hơn 11.000 người tham dự.
Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, so với Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có một số nhận thức mới trong chủ đề Đại hội XIII. Đáng chú ý là bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Cùng với đó là nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”. Đồng thời xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Về mục tiêu và định hướng phát triển đất nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tập trung quán triệt định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Đồng thời cũng đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII với 5 quan điểm cơ bản. Đó là quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc; Quan điểm về chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững; Quan điểm về động lực phát triển; Quan điểm về nguồn lực phát triển; Quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công. Trong đó, quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đối với quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công, Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Đề cập đến những tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội lần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, có 4 điểm đáng chú ý. Đó là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, có những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Văn hóa, xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc;... Trong đó, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị bổ sung yêu cầu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Báo cáo xây dựng Đảng nêu 3 giải pháp đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Quán triệt và thực hiện các Nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả cao
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của các cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng và là trách nhiệm, vinh dự của mỗi đảng viên. Trước nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, đòi hỏi các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chị thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xác định đây là công việc thường xuyên, nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Đồng thời có bổ sung lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ XI để cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị. “Sau hội nghị, một lần nữa, toàn Đảng bộ TP củng cố quyết tâm chính trị thật cao, tinh thần hành động quyết liệt khắc phục những khó khăn, tổn thất nặng nề do đại dịch Covid-19, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022 thật hiệu quả, tạo đà tăng tốc trong những năm tới, đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của TP đề ra” - đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai rộng rãi các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa các thông tin tích cực. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong năm 2022.
Cùng với đó là nỗ lực nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động cụ thể trong thực tiễn. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và TP tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý các cấp các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ xây dựng Đảng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển TP.
Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TP sẽ nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. “Chúng ta cần quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân” – đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định.

"Theo đồng chí Phan Văn Mãi, để có thể thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, các cấp ủy cần chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. “Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt qua đại dịch Covid-19, chúng ta đã nhìn rõ hơn đội ngũ cán bộ TP. Vì vậy, cần điều chỉnh, sắp xếp để tiếp tục bố trí đúng người, đúng vị trí, đúng việc nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả thông suốt trong hành động. Đồng thời tiến hành rà soát xây dựng quy hoạch cán bộ. Phát hiện và đưa vào quy hoạch cán bộ có năng lực, có phẩm chất, tâm huyết với sự nghiệp phát triển TP và đất nước; đồng thời mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch, không quy hoạch những cán bộ không đủ phẩm chất. Tổ chức đào tạo, bố trí vị trí tiếp cận quy hoạch vừa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa chủ động chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới” - đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh."

S Hải
Trích nguồn: Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM - thanhuytphcm.vn

Các bài viết khác

Lượt xem: 653