Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 - 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về các thông tin công bố định kỳ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2021

 

- Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020.

Các bài viết khác

Lượt xem: 875