Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính năm 2021

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2022

 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021.

- Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1050