Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin tài chính năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2017

 

- Phụ lục 1C - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017.

- Phụ lục 1C - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2017.

- Phụ lục 1C - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2745