Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2017

 

- Biểu số 1-KH2017 - Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2016 và Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017.
- Biểu số 2-KH2017 - Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người lao động.
- Biểu số 3-KH2017 - Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người quản lý.
- Biểu số 4-KH2017 - Danh sách người quản lý doanh nghiệp kế hoạch năm 2017.

- Phụ lục IV - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.
- Phụ lục V - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm gần nhất.

- Phụ lục VIII - Biểu mẫu số 01 - Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017.
- Phụ lục VIII - Biểu mẫu số 02 - Các quyết định của cơ quan đại điện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp
.
- Phụ lục VIII - Biểu mẫu số 03 - Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty năm 2016.
- Phụ lục VIII - Biểu mẫu số 04 - Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng thành viên năm 2016.
- Phụ lục VIII - Biểu mẫu số 05 - Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên từ 1/1/2016-31/12/2016.
- Phụ lục VIII - Biểu mẫu số 06 - Thống kê về các giao dịch với các bên liên quan.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2766