Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2017

 

- Báo cáo kết quả kinh doanh - Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2017.

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2531