Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

-  Tham mưu cho Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám Đốc trong việc lập kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và thiết lập các quy trình cần thiết nhằm kiểm soát thu chi theo kế hoạch một cách kịp thời và chính xác.

-  Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của Pháp luật, đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập.

-  Thực hiện các biện pháp khác về bảo toàn vốn chủ sở hữu tại Công ty theo Quy định của Pháp luật.

-  Đảm bảo dữ liệu kế toán được ghi nhận chính xác, đầy đủ và tuân thủ theo quy định của công ty; lưu trữ và bảo quản tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định của luật kế toán.

-  Chịu trách nhiệm về tính trung thực và giải trình đối với mọi thông tin trên báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty.

Liên hệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 3513 – (84 -28) 3825 1933

Fax: (84 -28) 3824 7955

Email: tckt@fosco.vn 

Một số hình ảnh

Lượt xem: 12136