Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Thu Hà
Giám đốc

Ông Nguyễn Gia Triều
Phó Giám đốc

Ông Vũ Thanh Hậu
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phó Giám đốc

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 6342