Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyển dụng 

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020, Trình tự, thủ tục tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như sau:

Các quy định về tiền lương, bảo hiểm, thuế thu nhập
Liên hệ với Trung tâm Cung ứng Lao động FOSCO

Lượt xem: 6632