Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 20/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Kế toán trưởng - (Mã số dự tuyển: AC) - 01 người.
- Nhân viên kỹ thuật - (Mã số dự tuyển: TE) - 01 người.
- Nhân viên giao hàng - (Mã số dự tuyển: SA) - 01 người.
- Nhân viên giám sát và nhập liệu - (Mã số dự tuyển:OI ) - 20 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 16/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên Trợ lý Chương trình Sốt rét tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã số dự tuyển:NGO) 01 người.
- Nhân viên Kinh doanh (Mã số dự tuyển: SE) - 01 người.
- Nhân viên văn phòng (Mã số dự tuyển: ADE) - Số lượng 02 người.
- Nhân viên Giám sát công trình (Mã số dự tuyển: CTE) - 02 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 13/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên bán hàng (Mã số dự tuyển: SEE) - 01 người.
- Nhân viên văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - Số lượng 03 người.
- Kỹ sư về Tự động hóa (Mã số dự tuyển: ENS) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 8/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
-   Nhân viên Văn phòng  - (Mã số dự tuyển: IOM) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 7/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
-   Nhân viên bán hàng - (Mã số dự tuyển: SAS) - 01 người.
-   Nhân viên Quản lý đơn hàng  (Mã số dự tuyển: SQS) - 01 người.
-   Trợ lý văn phòng (Mã số dự tuyển: AST) - 01 người.
-   Nhân viên bảo vệ - Lãnh sự Quán  (SGM) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tháng 1/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh  (Mã số dự tuyển BDM) – 01 người.
- Nhân viên Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức  - (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Chuyên viên Dự án Tổ chức Phi Chính phủ (Mã số dự tuyển ONG) - 01 người.
- Chuyên viên Hành chính nhân sự (Mã số dự tuyển ADE)- 01 người.
- Chuyên viên Marketing (Mã số dự tuyển MAE) - 03 người.
- Trợ lý kinh doanh  (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.
- Thư ký văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 52/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Chuyên viên tài chính kế toán ( (Mã số dự tuyển ACE) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý thông dịch viên ( (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Trợ lý kinh doanh  (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.
- Thư ký văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - 01 người.
- Lái xe - (Mã số dự tuyển: ADD) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Trợ lý kinh doanh (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.
- Trợ lý Kỹ thuật (Mã số dự tuyển: EAA) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 49/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Giám đốc kỹ thuật Tổ chức Phi Chính phủ (Mã số dự tuyển NGO) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý thông dịch viên (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Nhân viên bán hàng (Mã số dự tuyển: SAE) - 01 người.
- Nhân viên văn phòng (OST) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 48/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên/ Chuyên viên kế toán (Mã số dự tuyển ACE) – 02 người.
- Chuyên viên/ quản lý đơn hàng  (Mã số dự tuyển SAE) - 01 người.
- Trợ lý giám đốc Quản lý đơn hàng (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 47/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Lái xe - Trường học quốc tế (SGM) - Số lượng 01 người.
- Cán bộ lãnh sự quán Anh  - Số lượng 01 người.