Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công khai thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI FOSCO
Năm 2018

 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

- Phụ lục III Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty FOSCO.

- Phụ lục V - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất.

Các bài viết khác

Lượt xem: 33