Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công bố Thông tin

IcoNews.png
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

IcoNews.png
Công bố thông tin tài chính 2013

Công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ

12