Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trường Quốc tế FOSCO

Tổ chức Nhân sự

Hà Thị Lệ Khanh
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân Lập Quốc Tế FOSCO
Nguyễn Thị Kim Trúc
Hiệu Trưởng Trường Mầm non Dân Lập Quốc Tế FOSCO
Ông Nick Avila
Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách Học Tập
Nguyễn Thị Xuân Mai
Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Dân Lập Quốc Tế FOSCO
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 1272